Bezpečné mesto SEREĎ dostane zelenú

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Prečo je potrebný tento projekt prevencie?
Delikvencia a kriminalita detí a mládeže sa v posledných rokoch stala viac než aktuálnym problémom. Narastá počet páchateľov vo veku do 15 rokov a zvýšili sa nielen trestné činy majetkového charakteru páchané maloletými a mladistvými osobami, ale aj prejavy detskej agresivity, vandalizmu, bitkárstva, šikanovania, záškoláctva, trestná činnosť súvisiaca s požívaním alkoholu, prechovávaním a užívaním drog.
Mladiství páchatelia nepochádzajú len zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín žijúcich na hranici životného minima, kde sú nevyhovujúce bytové podmienky, nedostatočná výchova a zlá finančná situácia v rodine, ale zo všetkých sociálnych vrstiev. Mnohokrát svojvoľne opustia vyučovací proces, túlajú sa so spolužiakmi a kamarátmi po uliciach a takisto vo večerných hodinách sú bez dozoru, zgrupujú sa v rôznych skupinkách, čo môže znamenať začiatok ich kriminálnej kariéry.
Samotní príslušníci štátnej i mestskej polície, ale aj pedagógovia a rodičia vnímajú tento problém ako aktuálny a veľmi vážny. Kriminalita mládeže zasahuje do všetkých oblastí života rodiny, školy, formálnych a neformálnych vzťahov v spoločnosti.Naše mesto, ako jedno z mála miest sa v tejto oblasti neslávne zviditeľnilo a začalo radikálne s pomocou verejnosti pracovať za aktívnej pomoci nového vedenia policajného zboru pracovať na projekte Bezpečné mesto.Projekt sa vytiahol z plienok a je v štádiu prezentovania na verejnosti. Dostane od nej zelenú?
Verím , že občania mesta pochopia zmysel a budú sa aktívne zapájať do pripravovaných aktivít na úseku verejného poriadku ale aj dopravy a bezpečnosti chodcov.
Veď v konečnom dôsledku budeme na ňom profitovať všetci. Kontúry projektu boli prezentované na komisií verejného poriadku a ľudia, ktorým záleží na úspešnom výsledku sú pripravení pomôcť.

Zdieľať článok

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.